اسكريپت ها

در این بخش اسکریپت های نال شده و متن باز و فارسی قرار گرفته می شود.