کاربر مهمان برای ارسال مطالب ، دانلود فایل ها و ... در سایت ثبت نام کنید. با کلیک بر روی ثبت نام در مدت کوتاهی عضو سایت شده و از مطالب و امکانات سایت بهره مند شوید.

تمامی فعالیت ها

این جریان به طور خودکار بروز می شود   

 1. ساعت گذشته
 2. خواص درمانی نقره

  به تازگی دﮐﺘﺮ ﻫﺎري ﻣﺎرﮐﺮاف اﺳﺘﺎد ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه سنت دوﯾﺲ ﭘﺲ از آزمایش های ﻣﺘﻌﺪد اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﻘﺮه ﺻﺪﻫﺎ ﺑﺎر ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ داروﻫﺎي ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ و ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮب، میکروب ها را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد. در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻧﻘﺮه ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ 650 ﻣﯿﮑﺮب را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﺿﺪ عفونی ها ﻋﻮارض ﺑﻌﺪي ﺑﺮ ﺟﺎي ﮔﺬارد.این مطلب برگرفته از سایت کلاس طراحی جواهر است . اﺳﺘﺎد دﯾﮕﺮي ﺑﻨﺎم ﭼﺎﻟﺰ ﻓﻮﮐﺲ داروﯾﯽ از ﻧﻘﺮه ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده است ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﻮﻟﻔﺎدﯾﺎزﯾﻦ ﻧﻘﺮه، ﮐﻪ در ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺳﺮﻣﺎ ﺧﻮردﮔﯽ و ﺟﻮش ﻫﺎي ﭘﻮﺳﺘﯽ و در ﻫﻔﺘﺎد در ﺻﺪ سوختگی های ﺟﻠﺪي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮ ﮐﺖ ﻫﺎي ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن، ﺳﻮﯾﺲ، آﻟﻤﺎن، اﺳﮑﺎﻧﺪﯾﻨﺎوي، ﻓﺮاﻧﺴﻪ،ﮐﺎﻧﺎدا، اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ، ژاﭘﻦ و… از آن در داﺧﻞ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﯿﮑﺮب ﮐﺶ ﻗﻮي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺣﺘﯽ در ﺳﻮﯾﺲ ﺑﺮاي ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﺮدن آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺷﻬﺮ نقره به کار می برند. این فلز ارزشمند در ﺗﻔﺮﯾﺢ و دﻟﮕﺸﺎﯾﯽ ﻗﻠﺐ، ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﺎﻗﻮت اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﺑﺪ ﺑﻮﯾﯽ دﻫﺎن و رﻓﻊ رطوبت های ﻟﺰج و ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﻠﻐﻢ و ﻣﺎﻟﯿﺨﻮﻟﯿﺎ دﯾﻮاﻧﮕﯽ، وﺳﻮاس، ﺳﺮﻓﻪ، اﺳﺘﺴﻘﺎ، ﻃﺤﺎل، ﺳﻨﮓ ﻣﺜﺎﻧﻪ و ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺎ ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ. اﮔﺮ اﻧﮕﺸﺘﺮ ﻧﻘﺮه ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ ﻣﺜﻸ ﻣﺠﺎورت ﺑﺎ ﻣﺎﯾﻊ ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﯿﺎه ﺷﺪ ﻧﺎراﺣﺖ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ. آن را ﻣﺪﺗﯽ داﺧﻞ آب ﻧﻤﮏ ﻏﻠﯿﻆ ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ ﺳﭙﺲ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ آن را روي ﻓﺮش ﮐﻪ ﭘﺮزدار اﺳﺖ ﻣﺤﮑﻢ ﺑﮑﺸﯿﺪ. ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ اول ﺳﻔﯿﺪ ﻣﯽ گردد. اﮔﺮ ﮔﺮدﻧﺒﻨﺪ ﯾﺎ اﻧﮕﺸﺘﺮ ﻧﻘﺮه اي ﺷﻤﺎ ﮐﺪر ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ را ﻣﺪﺗﯽ در آب ﻟﯿﻤﻮ ﺑﮕﺬارﯾﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ آب ﮔﺮم ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﭘﺎرﭼﻪ ﺟﯿﺮ آﻧﻬﺎ را ﺟﻼ دﻫﯿﺪ. راه دﯾﮕﺮ ﺑﺮاي ﭘﺎك ﮐﺮدن ﻧﻘﺮه ﺟﺎت اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻇﺮف ﺑﻪ ﺣﺠﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﻧﻘﺮه ﻫﺎ را درون آن ﻗﺮار داد ﺗﻬﯿﻪ و ﻣﻘﺪاري ﺳﺮﮐﻪ در آن ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ روي ﺷﻌﻠﻪ ﮔﺎز ﺗﺎ بجوشانید و ﺑﻌﺪ آب ﺑﮑﺸﯿﺪ و ﺧﺸﮏ نمایید. همچنین از خمیر دندان و گوش پاک کن نیز می توانید برای پاک کردن زیورآلات نقره خود استفاده کنید.
 3. امروز
 4. درخواست کد اسلایدر

  سلام بر شما اگر منظورتون اون 6 تصویر شناور کنار هم هستش ، باید به عرضتون برسونم کدش تشکیل شده از یک کیوری ، ساده که در اون تعداد پست در هر صفحه روی 6 قرار گرفته و با استایل دهی ساده به چیزی که شما مشاهده میکنید رسیدن . با توجه به اینکه سایت ایرانیه امکان قرار دادن کد های اون وجود نداره اما بنده کد کیوری رو براتون قرار میدم ، که با اضافه کردن کدهای خودتون میتونید به نمونه مشابه دست پیدا کنید . // WP_Query arguments $args = array( 'post_status' => array( 'Publish' ), 'posts_per_page' => 6, 'cat' => 1, ); // The Query $tooraj = new WP_Query( $args ); // The Loop if ( $tooraj->have_posts() ) { while ( $tooraj->have_posts() ) { $tooraj->the_post(); get_the_title('<h3>','</h3>'); get_the_content('<div class="entry">','</div>'); the_post_thumbnail(); } } else { _e(' بی نوشته '); } // Restore original Post Data wp_reset_postdata();
 5. دیروز
 6. سلام و عرض ادب خدمت دوستان بنده دنبال اسلایدر این سایت میگیردم که بدون افزونه هست و فقط کدنویسی شده منظور بنده 6 تصویر سربرگ هست که حالت شبکه ای داره کد استایل و کد html این اسلاید رو میخوام ممنون و تشکر
 7. هفته گذشته
 8. آموزش amp و Google Tag Manager

  برچسب یا تگ در طراحی سایت در مورد تگ ها یا همان برچسب ها باید بگوییم که به قطعه کد هایی گفته می شود که برای شخص ثالث که اصولاً گوگل می باشد اطلاعاتی را می فرستد و گوگل را راهنمایی می کند که محتوای شما در چه موردی است و باعث می شود که ربات های گوگل کلمات کلیدی محتوای شما را سریع تر فهمیده و ایندکس کنند و هدف دار تر به کاربران پیشنهاد بدهند. استفاده کردن از برنامه هایی مانند گوگل تگ منیجر شما را از اینکه تمامی این قطعه کد ها را به صورت مستقیم به طراحی سایت و یا طراحی اپلیکیشن خود اضافه کنید بی نیاز می کند. بنابراین برای اینکه تگ ها را در محتوا جای بدهید به وسیله رابط کاربری مانند Google tag manager کلمات کلیدی متن خود را که می خواهید به صورت برچسب معرفی کنید مشخص می نمایید. آشنایی با گوگل تگ منیجر احتمالاً با تگ ها در هنگام ارسال محتوا برای طراحی سایت خود کار کرده اید و می دانید که در هنگام کار با آنها دچار مشکلاتی می شوید و یا زمان زیادی از شما می گیرد. افراد و شرکت های زیادی برای اینکه بتوانند تگ های خود را مدیریت کنند از سیستم مدیریت تگ، گوگل تگ منیجر (Google Tag Manager) در طراحی وب سایت خود استفاده می کنند و از قابلیت های این سیسم که از طریق آن می توان بسیار آسان و در کمترین زمان ممکن تگ ها را آپدیت کرد استفاده می کنند. گوگل تگ منیجر به شما کمک می کند که خطاها را کاهش داده و هنگام پیکر بندی تگ ها و برچسب ها زمان زیادی را صرف کلنجار رفتن توسعه دهنده ها نکنید. چگونه با Google Tag Manager کار کنیم حال با توجه به مقدماتی که در بالا به آنها اشاره نمودیم و تعریفی که از تگ و برچسب و کاربرد آنها در طراحی سایت داشتیم و نقش گوگل تگ منیجر در مدیریت برچسب ها در این قسمت چکونگی کارکرد Google Tag Manager را توضیح می دهیم. شیوه کارکرد این ابزار از طریق کمک گرفتن از برچسب هایی است که شما در صفحات خود قرار می دهید. در گوشی های تلفن همراه و موبایل ها Google Tag Manager در رابطه با فایربیس SDK با پشتیبانی از اندروید و iOS استقرار پیدا می کند و منبع تمامی تگ های کد شده را در طراحی سایت شما و یا طراحی اپلیکیشن شما به صورت دستی انجام می دهد. تور آنتالیا ، بلیط چارتر ، بلیط هواپیما AMP چیست یکی از واژگان پر کاربرد این روزهای دنیای طراحی وب سایت و اینترنت AMP می باشد. برای بسیاری از کاربران و همراهان همیشگی طراحی سایت و طراحی اپلیکیشن نونگار پردازش سوال پیش آمده بود که AMP چیست و چه کاربردی دارد. AMP در واقع مخفف واژگان انگلیسی Accelerated Mobile Pages می باشد و دلیل اینکه این روزها بیشتر از هر زمان دیگری اسم آن را می شنوید این است که ارتباط مستقیمی بین گسترش استفاده از تلفن های هوشمند و بر جسته شدن این فریم ورک می باشد. همانگونه که بارها اشاره کرده ایم گوگل اهمیت زیادی به طراحی سایت هایی که به کاربران احترام می گذارند می دهد و یکی از ابزارهای احترام به کاربران نیز استفاده از فریم ورک AMP می باشد. این فریم ورک در واقع برای سرعت بخشیدن به سرعت لود شدن صفحات وب در تلفن های هوشمند و دستگاهای مشابه به وجود آمده است. همانگونه که معادل فارسی آن «صفحات موبایلی پر شتاب» می باشد. این فریم ورک متن باز بوده و به صورت رایگان در دسترس همه قرار دارد. فریم ورک AMP چگونه کار می کند اما در جواب این سوال که فریم ورک AMP چگونه می تواند باعث شود سرعت صفحات افزایش پیدا کند باید بگوییم که AMP گوگل با بهینه سازی کدهای استفاده شده در طراحی سایت و طراحی اپلیکیشن مانند کدهای CSS جاوا اسکیریپت و HTML باعث می شود محدودیت هایی داشته باشید و مثلاً باید در هنگام به کار بردن این فریم ورک استایل ویژه ای را استفاده کنید و نمی توانید مطابق معمول از تمامی تگ ها استفاده کنید و AMP هر تگی را که باعث کند شدن سرعت لود شدن صفحات سایت شود ممنوع خواهد کرد. نقش AMP در سئو سایت در صورتی که در بخش مقالات آموزش سئو سایت مباحث ما را دنبال کرده باشید تأکید فراوانی داشتیم که امروزه با توجه به توسعه چشمگیر استفاده از تلفن های هوشمند و نیز توجهی که گوگل برای طراحی سایت مناسب برای تمامی دستگاه ها و کاربران قایل می باشد امروزه یکی از مؤلفه ها و معیارهای اصلی سئو به تلفن های هوشمند مربوط می شود. ابتدا طراحی سایت ریسپانسیو و در مرحله بعد میزان سرعت لود شدن صفحات برای کاربران می توانند تأثیر زیادی بر سئو سایت شما داشته باشند. همچنین در صورتی که سایت شما با سرعت بالاتری در انواع صفحه نمایش های مختلف لود شود هم ترافیک بالاتری را به دست خواهید آورد و هم در نهایت خواهید توانست اعتبار زیادی را از گوگل برای قرار گرفتن در صفحه اول جستجو بگیرید. گوگل تگ منیجر Google Tag Manager در طراحی سایت ، AMP چیست و کاربرد آن در طراحی سایت ، طراحی سایت ، طراحی وب سایت ،طراحی سایت ، طراحی سایت ، طراحی سایت ، هاست ، پشتیبانی سایت ، طراحی اپلیکیشن ، آموزش طراحی سایت ، آموزش سئو سایت
 9. دانلود زيرنويس فارسي فيلم Pixels 2015 – تمامي نسخه ها دانلود زيرنويس فارسي فيلم Pixels 2015 هماهنگ با تمامي کيفيت ها Pixels 2015 يک فيلم اکشن / کمدي / خانوادگي / علمي تخيلي است که در کشور هاي آمريکا / چين / کانادا فيلمبرداري شده و به زبان انگليسي/انگليسي/هندي/ژاپني مي باشد . اين فيلم توسط tim herlihy / timothy dowling نوشته شده و chris columbus آن را کارگرداني شده و در تاريخ 24 July 2015 (USA) به نمايش درآمد. فيلم Pixels با بودجه 88,000,000 دلار ساخته شده و توانست به فروش خوب 78,747,585 دلار دست پيدا کند . رتبه اين فيلم در سايتIMDB توسط راي 102,130 کاربر 5.6 انتخاب شده و توانست رتبه نامشخص در بين منتقدين به دست بياورد . مدت زمان پخش فيلم 105 دقيقه است و رده سني 5.6 است . از بازيگران و ستارگان اين فيلم ميتوان به adam sandler / kevin james / michelle monaghan / peter dinklage / josh gad / matt lintz / brian cox / sean bean… اشاره کرد . داستان فيلم زماني که تفسير غلطي از بازي هاي کلاسيک ارائه مي شود، شخصيت هاي محبوب بازي هاي کامپيوتري مانند Pac-Man و Donkey Kong آن را به عنوان اعلام جنگ مي پندارند و همانند موجودات بيگانه به زمين حمله ميکنند... شما ميتوانيد زيرنويس فارسي فيلم Pixels 2015 با هماهنگي کامل براي تمامي کيفيت هاي پخش شده از جمله Bluray , WEB-DL , DVDRip و … دريافت کنيد . همچنين زيرنويس فارسي Pixels 2015 با فرمت srt در قالب فايل فشرده از اي زد سابتايتل به صورت لينک مستقيم و رايگان دانلود کنيد.
 10. باسلام و درود خدمت شما کاربران و بازدید کننده گان گرامی با معرفی یک سایت در زمینه فروش آنلاین در خدمت شما هستیم : این وب سایت که با آدرس : rayanonline.com در دسترس می باشد ، یکی از سایت های فعال در زمینه فروش لوازم کامپیوتری می باشد و شما میتوانید با استفاده از این سایت نیازهای خودتون رو در حوزه کامپیوتر به صورت کامل برطرف کنید ، همچنین این وب سایت دارای نماد اعتماد الکترونیک از وزارت ، صنعت ، معدن و تجارت نیز می باشد . اگر بخواهم به برخی از مهم ترین فعالیت های سایت رایان سیستم اشاره کنم میتوانم به موارد زیر اشاره کنم : لپ تاپ (LapTop) : ایسوس Asus لنوو Lenovo اچ پی HP ایسر Acer قطعات لپ تاپ Loptop Parts تبلت و موبایل Tablet & Mobile : ایکس ویژن X.Vision فراسو Farassoo مارشال Marshal لنوو Lenovo آلکاتل Alcatel سامسونگ Samsung ایسوس Asus موبایل ایسوس Asus Mobile موبایل سامسونگ Samsung Mobile و غیره … جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانید به آدرس این وب سایت مراجعه نمایید : لینک مشاهده سایت : http://www.rayanonline.com/ - رایان سیستم خوشحال میشویم ، در صورتی که هر گونه نظر و یا پیشنهادی داشتید ، مطرح بفرمایید منبع : انجمن تخصصی پی سی وب - لینک کامل : https://forum.p30web.org/thread13869.html امیدواریم توضیحات فوق مفید واقع شده باشید . تا معرفی سایت های دیگر ، برایتان بهترین ها رو آرزومندیم ...
 11. جدیدا
 12. با سلام و عرض خسته نباشید خدمت مدیر محترم و کاربران گرامی و قبولی طاعات و عبادات یه مشکل داشتم با افزونه feedwordpress گفتم خدمت دوستان مطرح کنم ان شاالله راه حل پیشنهاد بدن بنده از این افزونه برای کپی از فید سایت ها استفاده میکنم ( با ذکر منبع ) متاسفانه بعد از اپدیت و بروزرسانی ، پست ها رو به صورت تکرار شده میذاره به عنوان مقال پستی با عنوان دانلود آهنگ حمید عسکری رو کپی میکنه رو سایت . بعد از بررسی دوباره فید ، دوباره این پست رو اضافه میکنه میخواستم بدونم راهی هست و یا اینکه گزینه ای هست که بشه به افزونه دستور بدیم اگه یه پست رو کپی کرد ، دوباره و سه باره کپی نکنه ؟ ممنون میشم راهنمایی کنید سوال دیگه هم اینکه ایا به غیر از این افزونه ، افزونه بهتری واسه کپی از سایت ها از طریق فید وچود داره ؟ ممنون التماس دعا
 13. کانکس خوابگاهی

  کانکس خوابگاهی به کانکسی اطلاق میشود که در آن یک یا چند نفر جهت استراحت در آن مستقر می شوند. کانکس های خوابگاهی میتواند در ابعاد مختلف و بنا به درخواست خریدار اجرا شود، معمولا این کانکس ها در ابعاد۱۲، ۱۰، ۸ و۶ متری ساخته می شوند و میتواند شامل سرویس بهداشتی ، حمام و آبدارخانه نیز باشد. اصولاً در این کانکس ها از تختخواب جهت رفاه حال پرسنل استفاده می شود، تعداد تختخواب های تعبیه شده در این کانکس ها بستگی به ابعاد آن دارد، در مواردی از تختخوابهای دو طبقه نیز می توان استفاده کرد، قرار دادن تلویزیون ، میز و صندلی هم در کانکسهای خوابگاهی امکان پذیر می باشد، قرار دادن آبدارخانه در کانکسهای خوابگاهی بصورت کایبین مجزا یا بصورت اوپن بنابر درخواست خریداران محترم قابل ارائه بوده و کانکس های خوابگاهی به طول ۱۲ متر میتواند به صورت ۲ و ۳ اتاقه یا حتی ۴ اتاقه نیز باشد ، تعداد اتاقهای کانکسهای خوابگاهی بستگی به درخواست متقاضی دارد، یا همچنین میتواند ۲ اتاقه با سرویس بهداشتی، حمام و آبدارخانه در پاگرد وسط باشد. این کانکس ها بیشتر در سایت های پروژه های صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی، فرودگاه ها ، فضاهای توریستی ، مراکز نطامی و انتظامی ، شرکتهای عمرانی و احداث نیروگاه ها مورد استفاده قرار میگیرد. مهمترین ویژگی این کانکس ها قابلیت حمل آنها و امکان جابه جایی شان از مکانی به مکان دیگر می باشد. در پروژه های ساختمانی هنگامی که پروژه به پایان میرسد کانکس های خوابگاهی را به پروژه جدید انتقال می دهند و می توان به جرات گفت که کانکس های خوابگاهی به صرفه می باشند. امروزه در فضای رقابتی ، کیفیت به عنوان مهمترین موضوع مورد توجه خریداران تبدیل شده است ، به طوری که مسئولین محترم خرید اصلی ترین ویژگی انتخاب خود را بر پایه ی کیفیت قرار داده اند. پوریا کانتین بین الملل مفتخر است با در اختیار داشتن کادر مهندسین مجرب و متخصص پر تلاش و با بهره گیری از امکانات پیشرفته در کارخانه در کنار سالها تجربه صنعت پیش ساخته میتواند با ارائه محصولات خود خدمات ارزنده و ویژه ای به متقاضیان خود ارائه دهد. در صورت نیاز به دیدن تصاویر کانکس های خوابگاهی یا سایر موارد می توانید به نشانی وب سایت www.pouriaci.com مربوطه به پوریا کانتین بین الملل مراجعه نموده و یا از طریق کانال تلگرام ما به آدرس لینک https://t.me/pouriacantin مراجعه نمایید . لینک منبع:کانکس خوابگاهی پوریا کانتین بین الملل
 14. براي سفيد کردن دندان ابتدا بايد بدانيد که کدام روش براي شما مناسب تر است. سفيد کردن دندان به دو روش درمان تخصصي و خانگي انجام ميشود. درمان تخصصي شامل ليزر، ژل و درمان خانگي با استفاده از قالبهاي سفارشي و درمان خانگي شامل خميردندان هاي سفيد کننده، قالب هاي محتوي ژل، نوار هاي سفيد کننده، دهان شويه ها و آدامس هاي سفيد کننده ميباشد. قبل از انتخاب نوع روش درماني بايد به زمان و درجه روشن کنندگي هر روش توجه داشته باشيد. هزينه سفيد کردن دندان در انگلستان درمان هاي خانگي مقرون به صرفه هستند اما مانند درمان هاي تخصصي مؤثر نيستند. قيمت کيت هاي خانگي حداقل 10 پوند و حداکثر 200 پوند ميباشد. مقدار پراکسيد در اين محصولات بسيار کم است در نتيجه اثرگذاري کمي دارند. هزينه روش هاي تخصصي به نوع آن بستگي دارد که از 200 پوند تا 1300 پوند متغير است. مزاياي روش تخصصي سفيد کردن دندان لکه هاي قوي و عميق فقط با روش تخصصي از بين مي روند. محصولات خانگي قدرت نفوذ کافي براي از بين بردن اين لکه ها را ندارند. سفيد کردن دندان به روش درمان تخصصي در زمان کم بهترين نتيجه را ارائه ميکند. مزايا و معايب قالبهاي سفارشي اکثر مردم اين روش را ترجيح ميدهند زيرا ارزانترين روش سفيد کردن دندان است و هر زمان که بخواهند ميتوانند از آن استفاده کنند. مزايا • دندان پزشک از دندان ها قالب گيري کرده و آن را با ژل پر ميکند. • اين ژل قوي تر از محصولات موجود در داروخانه ها است. • معمولاً نتيجه را پس از 4-3 روز مشاهده خواهيد کرد لینک منبع:مزايا و معايب روش هاي مختلف سفيد کردن دندان Parham Dental Clinic
 15. مشکل با افزونه edd

  سلام دوستان ببخشید بنده چند مشکل یا افزونه edd nhvl. 1) یکی پس از خرید از افزونه edd ایمیل رسید خرید ارسال نمیشه!! 2) دوم این که بعد از خرید کاربر دسترسی به فاکتور ها و.. حتی پس از ثبت نام در سایت را ندارد و با خطای : متاسفیم، ولی مشکلی در گرفتن اطلاعات پرداخت پیش آمده است. مواجه میشوند. من تموم افزونه هارو غیرفعال کردم وچککردم بازم حل نشد.همچنین قالب رو هم تعوسض کردم وقالب پیش فرض وردپرس قرار دادم بازم درست نشد.ممنون
 16. اتوبار باربری آجوادانیه

  اتوبار و باربری در اجوا دانیه جهت دریافت شرایط و تعرفه ها با ما تماس حاصل فرمایید آجودانیه یکی از محله‌های شمال تهران است. این محله که از پورابتهاج (موزه دارآباد) شروع می‌شود و تا اقدسیه ادامه دارد، در شرق نیاوران و صاحب‌قرانیه و جنوب شرقی کاشانک واقع است. خیابان آجودانیه ( شهید سیاری ) به دلیل واقع شدن در دامنه رشته کوه البرز دارای شیب زیادی است به طوری که ارتفاع این خیابان از ۱۵۵۰ متر در جنوب تا ۱۷۲۵ متر در شمال متغیر است . تاریخچه آجودانیه متعلق به آقا رضاخان اقبال‌السلطنه، وزیر قورخانه ناصرالدین شاه قاجار بوده است. او ابتدا آجودان مخصوص شاه بود و سپس به لقب عکاس باشی مفتخر شد و به علاوه حساب‌دار ناصرالدین شاه نیز بود. آقا رضاخان زمین‌های آجودانیه را از مالکان خرید و از آن پس این منطقه به چاله باغ معروف شد. بعدها این زمین‌ها به دست میرآخور (پسر عضدالملک نایب‌السلطنه) افتاد. او نیز درختان باغ را قطع کرد و زمین آن را به ارباب جمشید و لشکر فیروز فروخت، و نهایتاً فردی به نام چیت‌ساز مالک آن شد لینک منبع:اتوبار باربری آجوادانیه سریع بار تهران
 17. کد اقتصادی شماره ی منحصر به فرد 12 رقمی است که توسط سازمان امور مالیاتی به واجدان شرایط فعالان اقتصادی تخصیص داده می شود. بر اساس ماده 196 قانون مالیاتی تمامی اشخاص چه حقیقی چه حقوقی موظفند برای تولید کالا و خدمات، صادرات و واردات و توزیع و …کد اقتصادی داشته باشند.هر شرکت و یا موسسه پس از ثبت شرکت و از تاریخ ثبت آن به مدت 2 ماه زمان دارد تا با مراجعه به اداره ی دارایی مستقر در محدوده ی فعالیت خود، نسبت به تشکیل پرونده ی مالیاتی و اخذ کد اقتصادی اقدام نماید.اشخاص مکلف به اخذ کد اقتصادی:1- تمامی اشخاص حقوقی که در زمینه ی تولید، مونتاژ، صادرات و واردات، توزیع کالاها و امور خدماتی فعالیت دارند.2- تمامی اشخاص حقیقی که در زمینه تولید، مونتاژ، صادرات و واردات، توزیع کالا و خدمات فعالند.اشخاص حقیقی باید دارای پروانه ی کسب و کار از مراجع مربوطه بوده و محل فعالیت تجاری داشته باشند و شرایط لازم را برای اخذ کد اقتصادی داشته باشند.اشخاص غیر مکلف به اخذ کد اقتصادی:1- مساجد و تکایا2- اشخاص حقیقی که به فعالیت هنری از قبیل فیلمسازی و فعالیت های مرتبط طراحی ، خطاطی ، نقاشی ، نویسندگی ، ترجمه کتاب ، گرافیک و ویراستاری اشتغال دارند.3- اشخاص حقیقی که به فعالیت تحقیق و یا مشاوره فنی اشتغال دارند.از جمله اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی4- اتحادیه های امور صنفی ( به موجب مواد 4 و 23 قانون نظام صنفی،اتحادیه های مجاز به فعالیت های اقتصادی نمی باشند.)5- اشخاص حقیقی که به فعالیت پیمانکاری اشتغال دارند و شرایط مذکور در بند (الف-2) این دستورالعمل را دارا نمی باشد بشرط آنکه ارزش پیمان و یا مبلغ دریافتی کل پیمان های آن ها در یکسال شمسی از مبلغ پنجاه میلیون ریال بیشتر نباشد.مدارک مورد نیاز برای درخواست کد اقتصادی اشخاص حقیقی به قرار ذیل است :1- درخواست کتبی شخص.2- تصویر شناسنامه3- سه قطعه عکس 2*3 متقاضی که در صورت داشتن شماره اقتصادی آن را پشت عکس درج و در غیر این صورت مشخصات سجلی پشت آن درج می گردد.4- فتوکپی از پروانه کسب.5- تکمیل فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی.6- کپی کارت اقتصادی قبلی یا فیش کامپیوتری.7- مجوز فعالیت یا سند محل فعالیت تجاری8- ارایه فیش پرداخت هزینهمدارک مورد نیاز برای درخواست کد اقتصادی اشخاص حقوقی: لینک منبع:مدارک مورد نیاز برای اخذ کد اقتصادی &nbsp;ثبت شرکت نیک
 18. برنامه های انگیزشی حضور به موقع کارمند کارکنان انجام شغلشان را بر مبنای شرح شغل و مقدار پیش بینی شده ساعت کار در روز مورد بررسی قرار می دهند.گاهی اوقات شغلی می تواند اضطراب آور باشد. وقتی شما نیاز دارید بیش از حد توان کارکنان از آنها کار بخواهید ممکن است دریابید که آوردن آنها هر روز سر کار می تواند دشوار باشد. برنامه های انگیزشی دستگاه حضور و غیاب کارکنان به این منظور طراحی شده اند که به کارکنان کمک کند تا دریابند برای کاری که انجام میدهند مورد قدردانی قرار میگیرند و به آنها اجازه دهد بدانند چقدر شرکت سختی های انجام کار تحت فشار را درک می کند. برنامه جانشینی در روز مرخصی کارکنانی که هر روز سر کار می آیند و مرخصی نمی گیرند باید برای فداکاری شان پاداش دریافت کنند. برنامه ای ایجاد کنید که کارکنان بتوانند برای روزهای مرخصی مقداری نقدی در پایان هر فصل جانشین کنند. کارکنان ممکن است تصمیم بگیرند که اجازه دهند روزهای مرخصی شان را منتقل کنند یا ما به ازای نقدی آنها را دریافت کنند. این می تواند یک برنامه تشویقی ارزشمند باشد مخصوصا برای کارکنانی که در کل سال مرخصی نمی گیرند و روزها شان را ذخیره می کنند. زمان فردی مازاد زمان فردی می تواند برای کارکنان ارزشمند باشند زیرا اجازه میدهد می توانند فرصتی برای صحبت کردن سرکار بدون دلیل خاصی بیابند. یک برنامه تشویقی حضوری که می تواند موثر باشد افزودن یک چهارم روز فردی مازاد به محاسبه معمول هر ماهی است که کارمندان از مرخصی استفاده نمی کنند. کارمند احساس می کند که دارد یک روز مرخصی ایجاد می کند. شرکت نیز فقط زمانی پاداش خواهد داد که ۳ روز فردی اضافی در سال ایجاد شود. این امر می تواند یک مشوق برای کمک کردن به کارمند باشد در جهت کارکردن در مقابل گرفتن مرخصی بدون حقوق. نهار آماده یک برنامه پاداش حضور می تواند به عنوان فرصتی برای اضافه کردن کمی سبک سری در محیط کار نیز باشد. یک نهار آماده در ابتدای فصل برای کارکنانی که در فصل قبلی حضور کامل داشتند، به عنوان روشی برای تشخیص تلاش کارمند و تشویق تعامل با کارمند ارائه دهید. این نهار می تواند چیزی به سادگی یک پیتزا با ساندویچ باشد. در مدتی که کارمندان می دانند اگر سرکار بیایند می توانند روی آن حساب کنند ، می تواند یک مشوق قوی محسوب شود. گرد آوری شده توسط: شرکت مهندسی و بازرگانی فراتکنو
 19. چگونه باید گزارشی در مورد حضور نوشت نظام مدرسه حضور دانش آموز را مطابق با قوانین ایالتی پیگیری می کند که قدری متنوع است. در ماین، به طور مثال، بچه های ۷ تا ۱۶ سال باید در مدرسه حضور داشته باشند. یک بچه حداقل ۷ ساله که هنوز مرحله ششم را تمام نکرده است اگر ۷ روز آموزشی را در سال تحصیلی یا ۵۵ روز آموزشی را در یک ترم از دست بدهد به عنوان کسی که عادت به غیبت از مدرسه دارد شناخته می شود.غیبت های موجه برای دانش آموز محسوب نمی شود بنابراین اکثر گزارش های غیبت شامل اطلاعات دانش آموز،تذکرات راجع به غیبت های موجه و غیر موجه است. پیگیری حضور یک فرم حضور و غیاب آزاد را دانلود کنید، مانند « فرم حضور در کلاس ماهانه» یا « گزارش هفتگی حضور دانش آموزان» که در سایت Vertex42.com دردسترس است یا « گزارش حضور خانه و مدرسه» از Lake County ISD یک گزارش حضور را در اکسل ، ورود یا برنامه دیگری که فرم بر آن مبنا طراحی شده است، باز کنید. اطلاعات را به صورت روزانه یا هفتگی وارد کنید، اسامی دانش آموزان ، تاریخ های غیبت، تاریخ های حضور، دلایل غیبت موجه و هر چیز دیگری را که نیاز است در مورد غیبت های دانش آموز مورد توجه قرار گیرد نوشته و پیگیری کنید. با منشی در محدوده تان برای تعیین هر نیازمندی اضافی برای پیگیری مشورت کنید. اگر ترجیح میدهید که با دست بنویسید یک نمونه را باز کنید و آن را چاپ کنید. آماده کردن گزارش حضور اگر در بخش شما یک سیستم الکترونیکی وجود دارد اطلاعات تان را به عنوان ناظر ثبت یا آپلود کنید. همه اطلاعات را در یک دیسک ذخیره یا آرشیو کنید تا در مواردی که ثبت شما شکست خورد یا یک فایل خراب شد به مشکل برنخورید. گزارش ماهانه را آماده کنید. اطلاعات را از فرم حضور و غیاب روزانه یا هفتگی خودتان پر کنید. یک کپی پیش خودتان نگهدارید و اصلی را به عنوان ناظر ثبت کنید. گزارش خودتان را با خلاصه کردن اطلاعات در یک دوره زمانی خاص ایجاد کنید مانند فصل، یک دوره ۳ ماهه یا ۶ ماهه. حداقل اطلاعات پس زمینه باید موراد زیر را در بربگیرد: نام شما و دوره ای که درس می دهید، تاریخ شروع و پایان دوره گزارش دهی، نام هر دانش آموز، شماره شناسایی، سطح تحصیلی و نیز وابستگی به اقلیت های قومی دانش آموز در صورت نیازاطلاعات پر شده را برای هر دانش آموز وارد کنید: لیست کل روزها در دورهگزارش، تعداد روزهای که حاضر بوده است، تعداد روزهایی که غایب بوده است، و توضیحی راجع به کل غیبت های موجه و غیر موجه. در صورت نیاز بخش تعداد دفعاتی که هر دانش آموز در کلاس دارای تاخیر بوده است. از گزارش کپی بگیرد یکی را برای خودتان نگه دارید و اصلی را به اداره بفرستید. گرد آوری شده توسط: شرکت مهندسی و بازرگانی فراتکنو
 20. اهمیت حضور در اصول اخلاق کاری شما میتوانید با یک دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی ارزان بسیار از این موارد را کنترل کنید.حضور در کار فقط محدود به حضور فیزیکی نمی باشد حضور خوب به این معنی است که شما در کار حضور داشته و پاسخگو باشید. حضور ضعیف می تواند مانع اشتغال شما شود شما را نزد رئیس زیر سوال برده و روابط شما را با همکارانتان خراب نماید. در مواقع مرخصی در هر زمانی، شما اقدام به انجام کاری که ممکن است موجه باشد، نمی کنید مخصوصا اگر در زمان بیماری و یا تعطیلات باشید. اما حضور چند در میان نشانگر اخلاق کاری شما و این که چگونه کار خود و کسانی را که با شما کار می کنند را جدی می گیرید، می باشد. کار صادقانه ی یک روز کاری هنگامی که شما کاری را قبول می کنید شما اساسا بیان می کنید که در ازای پولی که رئیس شما وعده داده است شما صادقانه یک روز کاری را انجام می دهید. بسته به این که شما پاره وقت کار می کنید، ساعتی یا تمام وقت هستید تعهد به یک روز کاری در هر یک از موارد مذکور، اساس سابقه ی کاری و کار و شغل موفق می باشد. کار گروهی و همکاری این که شما کار خود را در دفتری با درب بسته به طور مستقل انجام می دهید یا داخل خط مونتاژ ایستاده در کنار یک همکار، حضور شما بر روی افرادی که با شما کار می کنند تاثیر می گذارد اگر شما برای انجام کاری حاضر هستید انجام کارهای شما بر روی انجام وظایف و مئولیت های دیگران تاثیر می گذارد. به عنوان مثال اگر شما حسابداری هستید که باید رسید مشتری را شمارش نمایید، نتایج کار شما می تواند تعیین کننده باشد که آیا بخش فروش نیاز به افزایش پایه مشتری دارد یا خیر. اگر شما به طور مداوم در کار حضور نداشته باشید موسسه نتیجه ی پروژه هایی که به اعداد و ارقام شما بستگی دارد را به تاخیر می اندازد. حقوق و دستمزد دقیق هیچ کس در موعد پرداخت نمی خواهد حقوق کم دریافت نماید و اگر حضور شما ضعیف باشد محتمل است که چک حقوقی کمی دریافت نمایید مخصوصا اگر ساعتی کار کنید. اگر شما یک کارمند حقوق بگیر هستید و به طور مستمر حضور ندارید، شما در نهایت باید اگزوز زمان پرداخت خود را خاموش و در برخی شرایط، کارفرمای شما می تواند ساعت کاری را از حقوق شما کسر نماید. حضور و غیاب با حقوق و دستمزد مرتبط هستند و غیبت روزمره می تواند حتی پیشرفته ترین سیستم های لیست حقوقی را پیچیده نماید. سابقه شغلی شما حتی اگر غیبت شما به طور مستقیم بر کار دیگر کارکنان تاثیر نداشته باشد اعتبار شغلی شما می تواند آسیب ببیند اگر سابقه کاری شما غیبت بیش از حد نشان دهد. کارمندان با سوابق حضور و غیاب عالی به طور کلی قابل اعتماد هستند و همکاران به آن ها اعتماد می کنند. Dan Schawbel مقاله نویس Bloomberg Businessweek در مقاله ی “نیاز مدیران مهارت های نرم” در سال ۲۰۱۳ پیشنهاد می کند که در برخی موارد یک خصیصه یا مهارت ملایم مانند قابلیت اعتماد از شایستگی فنی مهمتر باشد. زمانی که دوستان و ناظران شما به شما اعتماد می کنند و می دانند که شما هر روز سر کار خواهید آمید شما یک کارمند ارزشمند هستید. کارکنان با ارزش اغلب با تجلیل مدیریت، افزایش دستمزد و فرصت هایی برای پیشرفت شناخته می شوند.
 21. ساعت حضور و غیاب با توجه به این موضوع که طی سال های گذشته به صورت هر نیمسال ساعت رسمی کشور تغییر می کند و در تاریخ یکم فروردین ماه ۱ ساعت به جلو کشیده می شود و همچنین در تاریخ سی ام شهریور ماه مجدد به حالت قبلی (۱ ساعت به عقب) بر می گردد ، لازم دیدیم آموزشی در این زمینه برای شما تهیه کنیم که نحوه ی تنظیم ساعت در دستگاه حضور و غیاب اثرانگشتی فراتکنو را توضیح دهیم. تنظیم ساعت دستگاه حضور و غیاب برای تنظیم یا تغییر ساعت و تاریخ دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی ، مدل های UF100 – F400 – F300 مراحل زیر را انجام دهید: ۱ – کلید OK را نگه داشته و وارد منوی دستگاه می شویم. (در صورت تعریف مدیر برای دستگاه ، برای وارد شدن به منو تایید مدیر لازم است.) ۲ – با کلید > فلش راست روی منوی سیستم رفته و کلید OK را یکبار می زنیم سپس روی گزینه ی زمان مجدد کلید ok را می زنیم. ۳ – در این صفحه در سطر اول با زدن کلید OK روی گزینه تنظیم تاریخ ، ابتدا تاریخ دستگاه را با کلید های فلش بالا – پایین تنظیم می کنیم و در انتها برای تایید مجدد کلید OK را می زنیم. ۴ – در سطر دوم می خواهیم ساعت حضور و غیاب دستگاه را تنظیم کنیم که با زدن کلید OK روی گزینه تنظیم زمان ، ساعت دستگاه را با کلید های فلش بالا – پایین تنظیم می کنیم و در انتها برای تایید مجدد کلید OK را می زنیم. ۵ – درسطر سوم ۲۴ ساعته بودن روز را می توان تعیین کرد. ۶ – در سطر چهارم منو فرمت نمایش تاریخ YYYY-MM-DD را می توان تغییر داد. ۷ – در سطر آخر نوع تقویم را می توان مشخص کرد که باید روی گزینه ی خورشیدی باشد. گرد آوری شده توسط: شرکت مهندسی و بازرگانی فراتکنو
 22. دستگاه حضور و غیاب

  دستگاه حضور و غیاب دستگاه حضور و غیاب یا سامانه حضور و غیاب عبارت است از سیستمی که به شرکت های مختلف امکان مدیریت زمانبندی و بهره وری نیروهای انسانی خود را می دهد. ساختار های مربوط به دستگاه حضور و غیاب بر اساس نیاز های سازمانی شرکت های مختلف، شامل المان های متفاوتی است که بر اساس نوع تقاضای هر مجموعه، می تواند ترکیبی از فاکتورهای مورد توجه منابع نیروی انسانی بوده و در نتیجهف خروجی منعطفی را ارائه دهد. ممکن است در بسیاری از سازمان های خلاقانه، رویکرد مناسبی نسبت به سنجش بهره وری نیروهای انسانی از طریق دستگاه حضور و غیاب نباشد. ولی امروزه، نوع عملکرد دستگاه حضور و غیاب به گونه ای تغییر کرده است که رضایت مندی مدیریت منابع انسانی را در سنجش فاکتورهای بهره وری انسانی جلب کرده است. بدون شک، ارتباط و تعامل این نوع سامانه ها با اتوماسیون اداری سایر قسمت های یک مجموعه، توانسته است نقاط ضعف احتمالی آن را به خوبی بپوشاند. دستگاه حضور و غیاب مدیریت زمانبندی کارکنان، سیستم متصل به حسابداری شرکت، مدیریت برنامه های ماموریت و جلسات خارج از مجموعه ها، مدیریت پروژه های زمانبندی شده، سنجش میزان کار اضافه بر توان اجرایی مجموعه، تخمین نیروی انسانی مورد نیاز بر اساس مدت زمان کاری هر بخش و بسیاری موارد دیگر را می توان از نقاط برجسته امکانات عمومی یک سیستم حضور و غیاب بر شمرد. به این لیست می توان مواردی را که در هر مجموعه بر اساس نیازهای سازمانی آن تعریف می گردد، به صورت سفارشی شده اضافه نمود. لذا، اهمیت سامانه حضور و غیاب را در این میان در یاری رساندن به مدیریت منابع انسانی آن نمی توان نادیده گرفت. دستگاه حضور و غیاب مجموعه فراتکنو، عرضه کننده انواع دستگاه های حضور و زمانبندی در مدل های F160، F300، F400، و F699 و همچنین، دزدگیر اماکن، با امکان مشاوره فنی اولیه، نصب دستگاه، پیکربندی دستگاه حضور و غیاب و آموزش فنی به نماینده شرکت، آمادگی خود را جهت همکاری با سازمان ها و ارگان های مختلف اعلام می دارد. به منظور دریافت مشاوره رایگان فنی و دریافت اطلاعات ممحصولات، هم اکنون با ما تماس حاصل نمائید.
 23. امروز با مقاله ای دیگر از وب سایت فراتکنو با عملکرد نرم افزار حضور غیاب رایگان در خدمت شما هستیم تا با تفاوت بین نرم افزار حضور غیاب و حقوق دستمزد دستگاه حضور و غیاب آشنا شویم. چرا نرم افزار حضور غیاب؟ شاید برایتان سوال پیش بیاید که با وجود دستگاه حضور و غیاب چه نیازی به نرم افزار می باشد؟مگر دستگاه کافی نیست.در پاسخ چنین می توان گفت که وظیفه ی دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی و یا تشخیص چهره به تنهایی ثبت ساعت تردد پرسنل می باشد و در اکثر دستگاه های موجود بازار امکان تعریف شیفت کاری بر روی خود دستگاه وجود ندارد و دستگاه فقط ساعتی که کارمندان ورود/خروج، مرخصی و یا ماموریت انجام می دهند ثبت می کند و این وظیفه ی نرم افزار حضور غیاب می باشد که این تردد های ثبت شده را پردازش کند. که نحوه ی عملکرد آن به این گونه است که بعد از این که پرسنل تردد خود را با دستگاه انجام دادند شما می تواند از طریق USB یا شبکه از دستگاه تخلیه اطلاعات بگیرید.به عنوان مثال اگر بخواهید تردد های یک ماه پرسنل را بررسی کنید بعد از این که طی یک ماه پرسنل تردد زدند شما یک فلش USB به دستگاه حضور غیاب وصل کرده و طی مراحلی که در هر دستگاه متفاوت است تردد ها به فلش منتقل می شود سپس فلش را به سیستمی که نرم افزار حضور غیاب فعال می باشد وصل کرده و تخلیه را انجام می دهیم و همچنین شما همین کار را می توانید از طریق شبکه نیز انجام دهید.تا این جا متوجه شدیم که چرا به نرم افزار حضور غیاب در دستگاه حضور غیاب نیاز داریم.حال می پردازیم به تفاوت بین نرم افزار حضور غیاب و حقوق دستمزد نرم افزار حضور غیاب رایگان در ابتدا اگر بخواهیم تعریفی خلاصه از تفاوت بین نرم افزار حضور غیاب و حقوق دستمزد داشته باشیم چنین می توان گفت که وظیفه ی نرم افزار حضور غیاب گزارش از تردد پرسنل و وظیفه ی نرم افزار حقوق دستمزد گرد آوری فیش حقوقی می باشد. شما در نرم افزار حضور و غیاب ابتدا پرسنل را با توجه به کدی که در دستگاه دارند تعریف کرده وارد می کنیم.زیرا دستگاه حضور غیاب و نرم افزار همدیگر را بر اساس کد می شناسند در ادامه الگوی کاری را تعریف کرده یعنی مشخص می کنیم ساعت ورود / خروج پرسنل چه زمانی باشد تا با توجه به این الگو میزان کارکرد ، تاخیر ، اضافه کار و… محاسبه شود و در نهایت طی یک صفحه گزارش برای شما نمایش داده می شود. شما در این نرم افزار می توانید ثبت مرخصی و ماموریت را انجام دهید همچنین می توانید ترددی را به صورت دستی اضافه یا اصلاح کنیم.در ادامه شما می توانید یک خروجی برای نرم افزار حقوق دستمزد داشته باشید در کل شما در این نرم افزار فقط تخلیه اطلاعات از دستگاه را انجام می دهید و تردد های ثبت شده را بررسی می کنید.شما می توانید نمونه ای از این گزارش را در تصویر زیر مشاهده کنید. در نرم افزار حقوق دستمزد شما ابتدا فایل خروجی را بارگذاری می کنید.همان طور که از نام آن پیداست شما در این نرم افزار حقوق پرسنل را محاسبه می کنید.یعنی با توجه به میزان کارکردی و نوع الگویی که داشتند (ساعتی یا روزانه) می توان مشخص کرد حقوق پایه ، اضافه کار و …. با چه مبالغ و ضرایبی محاسبه شود و در انتها یک صفحه از گزارش فیش حقوقی را نشان می دهد که در ادامه نمونه ای از این فیش حقوقی را برای شما آورده ایم. تا این جا به طور نسبی با تفاوت بین نرم افزار حضور غیاب و حقوق دستمزد آشنا شده ایم.لازم به ذکر است که نرم افزار های متفاوتی در بازار موجود می باشد. اگر بخواهیم چند نکته را در حین خرید رعایت کنیم به موارد زیر می توان اشاره کرد.– محیط فارسی و آسان نرم افزار و کاربر پسند بودن آن– سازگار با ویندوز سیستم شما– امکان گزارش گیری فردی و گروهی– امکان ویرایش تردد به صورت دستی– پشتیبان گیری و بازیابی (backup)– عدم محدودیت در تعریف پرسنل– امکان تعریف اگوی کاری به صورت ساعتی و روزانه– و … نکته ی دیگری که در نرم افزار حضور غیاب حائز اهمیت می باشد این است که نرم افزار بعد از مدتی قفل نشود یعنی برای استفاده از نرم افزار نیازی نباشد که حتما مبلغی بعد از یک بازه زمانی پرداخت شود تا بتوان از نرم افزار استفاده کرد. فراتکنو کلیه این امکانات فوق را برای شما فراهم کرده است و همچنین دو نرم افزار حضور غیاب رایگان و حقوق دستمزد به صورت هدیه در پکدستگاه حضور غیاب موجود می باشد که کلیه نیاز های یک مجموعه اداری را ساپورت می کند.همچنین شما می توانید فایل راهنمای نرم افزار حضور و غیاب رایگان از بخش مرکز دانلود سایت فراتکنو دانلود کنید. امیدوارم این مقاله برای شما مفید واقع شود در صورت داشتن هرگونه سوال شما می توانید با فراتکنو تماس حاصل فرمایید تا بتوانیم به طور دقیق تر شما را راهنمایی کنیم.
 24. همان طور که می دانید در چند مقاله گذشته در خصوص سنسور های بکار رفته در دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی ارزان با هم صحبت کردیم و تا حدودی با انواع سنسور های اثر انگشت بکار رفته و نوع کارایی آن در دستگاه حضور غیاب آشنا شدیم. امروز در این مقاله از سایت فراتکنو قصد داریم با امنیت گوشی های هوشمند و عملکرد آن نیز با هم صحبت کنیم. در دنیای امروز با توجه به پیشرفت تکنولوژی و مهم بودن اطلاعات برای افراد، امنیت وسایل الکتریکی از اهمیت بالایی برخوردار است که یکی از این وسایل الکتریکی که این روز ها اکثر افراد با آن سروکار دارند گوشی موبایل می باشد.گوشی های موبایل در انواع و مدل های مختلفی به بازار عرضه شده است که هر کدام با امکانات گوناگونی برخوردار هستند.از ابتدای تولید این وسیله راه های مختلفی برای امنیت آن تعبیه شده است.در آغاز تنها از طریق قفل صفحه کلید امکان کد گذاری روی گوشی وجود داشت و کافی بود تا شخصی از این کد آگاهی پیدا کند تا به همه ی اطلاعات شخصی شما دسترسی پیدا کند. اسکن اثر انگشت به روش اپتیکال بعد از آن سنسور های اثر انگشت نسل جدیدی از امنیت برای دستگاه های مختلف الکترونیکی از جمله گوشی موبایل و دستگاه حضور و غیاب بودند. این سخت‌افزار با کمک از بخش نرم ‌افزاری گوشی موبایل، امکان باز کردن قفل گوشی را برای شما فراهم می‌کند که اصطلاحا این اسکن اثرانگشت به روش اپتیکال Optical Fingerprint Scanning نام دارد. این روش کاملا ساده و همچنان محبوب بوده و اسکن سریع اثر انگشت شما را عملی خواهد کرد. تنها ایراد این روش بیش از حد ساده بودن آن می باشد. درواقع در این روش فقط یک عکس از سطح پوست اثرانگشت شما گرفته می‌شود و اسکن های عمقی هرگز صورت نخواهد گرفت و از امنیت چندان بالایی برخوردار نمی باشد زیرا به راحتی راه های تقلب آن با کپی برداری امکان پذیر است. اسکن اثر انگشت به روش خازنی روش دیگری که در این روز ها به طور وسیع تری در سنسور های اثر انگشت دیده می شود اسکن خازنی که اصطلاحا به Capacitive Fingerprint Scanning شناخته می شود که امنیت آن نسبت به حالت قبلی قوی تر بوده و برای شناسایی فقط تصویر اثر انگشت کافی نیست و نیاز به تماس سطح پوست با سنسور می باشد. سیستم تشخیص اثر انگشت خازنی، مطمئن تر و ایمن‌تر از نمونه قبلی یعنی روش اپتیکال است، اما نمی‌توان این راهکار را بهترین روش در امنیت گوشی های موبایل دانست زیرا اسکن خازنی هم به نوع خودش معایب و ایراداتی دارد.به عنوان مثال اگر روزی پوست شما کمی خراشیده یا چروکیده باشد باز امکان تشخیص را برای شما دشوار می کند. اسکن اثر انگشت به روش اولتراسونیک راهکار کامل تر و دقیق تر و همچنین جدید تر بعد از روش خازنی وارد بازار شد که تمام ویژگی های حالت های قبلی را دارد با این تفاوت که خصوصیت جدید تری با آن اضافه شده است.این روش اصطلاحا اولتراسونیک نام دارد. در حالت اسکن اثر انگشت به روش اولتراسونیک در صورتی که پوستتان کمی چرب یا چروکیده باشد، باز هم مشکلی برای باز کردن قفل گوشی شماد نخواهید داشت. در روش اولتراسونیک ، اسکن عمیق‌تری از انگشت شما انجام می شود. به همین خاطر عوامل مزاحم موجود روی پوست اثر انگشت، نادیده گرفته می‌شوند و قفل گوشی موبایل در کوتاه‌ترین زمان و بدون اذیت و مشکلی باز خواهد شد.خب مزیتی که سنسور های اثرانگشت نسبت به قفل های قدیمی صفحه کلید دارند، امنیت بالاتر و صرفه جویی در زمان و سرعت بالای آنن می باشد.به عنوان مثال در زمان رانندگی در صورتی که نیاز داشته باشید تماسی را از طریق هنذفری برقرار کنید دیگر نیاز نیست که تمرکزتان را روی بازکردن صفحه کلید بگذارید و به راحتی می توانید این کار را با انگشتتان انجام دهید.
 25. همان طور که می دانید در چند مقاله گذشته در خصوص سنسور های بکار رفته در دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی ارزان با هم صحبت کردیم و تا حدودی با انواع سنسور های اثر انگشت بکار رفته و نوع کارایی آن در دستگاه حضور غیاب آشنا شدیم. امروز در این مقاله از سایت فراتکنو قصد داریم با امنیت گوشی های هوشمند و عملکرد آن نیز با هم صحبت کنیم. در دنیای امروز با توجه به پیشرفت تکنولوژی و مهم بودن اطلاعات برای افراد، امنیت وسایل الکتریکی از اهمیت بالایی برخوردار است که یکی از این وسایل الکتریکی که این روز ها اکثر افراد با آن سروکار دارند گوشی موبایل می باشد.گوشی های موبایل در انواع و مدل های مختلفی به بازار عرضه شده است که هر کدام با امکانات گوناگونی برخوردار هستند.از ابتدای تولید این وسیله راه های مختلفی برای امنیت آن تعبیه شده است.در آغاز تنها از طریق قفل صفحه کلید امکان کد گذاری روی گوشی وجود داشت و کافی بود تا شخصی از این کد آگاهی پیدا کند تا به همه ی اطلاعات شخصی شما دسترسی پیدا کند. اسکن اثر انگشت به روش اپتیکال بعد از آن سنسور های اثر انگشت نسل جدیدی از امنیت برای دستگاه های مختلف الکترونیکی از جمله گوشی موبایل و دستگاه حضور و غیاب بودند. این سخت‌افزار با کمک از بخش نرم ‌افزاری گوشی موبایل، امکان باز کردن قفل گوشی را برای شما فراهم می‌کند که اصطلاحا این اسکن اثرانگشت به روش اپتیکال Optical Fingerprint Scanning نام دارد. این روش کاملا ساده و همچنان محبوب بوده و اسکن سریع اثر انگشت شما را عملی خواهد کرد. تنها ایراد این روش بیش از حد ساده بودن آن می باشد. درواقع در این روش فقط یک عکس از سطح پوست اثرانگشت شما گرفته می‌شود و اسکن های عمقی هرگز صورت نخواهد گرفت و از امنیت چندان بالایی برخوردار نمی باشد زیرا به راحتی راه های تقلب آن با کپی برداری امکان پذیر است. اسکن اثر انگشت به روش خازنی روش دیگری که در این روز ها به طور وسیع تری در سنسور های اثر انگشت دیده می شود اسکن خازنی که اصطلاحا به Capacitive Fingerprint Scanning شناخته می شود که امنیت آن نسبت به حالت قبلی قوی تر بوده و برای شناسایی فقط تصویر اثر انگشت کافی نیست و نیاز به تماس سطح پوست با سنسور می باشد. سیستم تشخیص اثر انگشت خازنی، مطمئن تر و ایمن‌تر از نمونه قبلی یعنی روش اپتیکال است، اما نمی‌توان این راهکار را بهترین روش در امنیت گوشی های موبایل دانست زیرا اسکن خازنی هم به نوع خودش معایب و ایراداتی دارد.به عنوان مثال اگر روزی پوست شما کمی خراشیده یا چروکیده باشد باز امکان تشخیص را برای شما دشوار می کند. اسکن اثر انگشت به روش اولتراسونیک راهکار کامل تر و دقیق تر و همچنین جدید تر بعد از روش خازنی وارد بازار شد که تمام ویژگی های حالت های قبلی را دارد با این تفاوت که خصوصیت جدید تری با آن اضافه شده است.این روش اصطلاحا اولتراسونیک نام دارد. در حالت اسکن اثر انگشت به روش اولتراسونیک در صورتی که پوستتان کمی چرب یا چروکیده باشد، باز هم مشکلی برای باز کردن قفل گوشی شماد نخواهید داشت. در روش اولتراسونیک ، اسکن عمیق‌تری از انگشت شما انجام می شود. به همین خاطر عوامل مزاحم موجود روی پوست اثر انگشت، نادیده گرفته می‌شوند و قفل گوشی موبایل در کوتاه‌ترین زمان و بدون اذیت و مشکلی باز خواهد شد.خب مزیتی که سنسور های اثرانگشت نسبت به قفل های قدیمی صفحه کلید دارند، امنیت بالاتر و صرفه جویی در زمان و سرعت بالای آنن می باشد.به عنوان مثال در زمان رانندگی در صورتی که نیاز داشته باشید تماسی را از طریق هنذفری برقرار کنید دیگر نیاز نیست که تمرکزتان را روی بازکردن صفحه کلید بگذارید و به راحتی می توانید این کار را با انگشتتان انجام دهید.
 26. شاید برای شما هم پیش آمده باشد که قصد فروش گوشی موبایل خود را داشته باشید. در این شرایط که گوشی شما یک محصول دست دوم تلقی می‌شود و معمولا در هنگام فروش گوشی خود ضرر زیادی می‌کنید.حال سوال اینجاست که چگونه می‌توان گوشی دست دوم خود را با بهترین قیمت ممکن به فروش رساند؟ وب سایت موبایل کده به عنوان اولین مرکز تخصصی خرید و فروش انواع گوشی های موبایل و سیم کارت در ایران راه اندازی شده است .هدف اصلی آن در ارتباط قرار دادن خریدار و فروشنده به صورت مستقیم و حذف نقش دلال می باشد. شما در کمتر از یک دقیقه قادر خواهید بود گوشی و تبلت و سیم کارت خود را که قصد فروش دارید،در سایت با قیمت پیشنهادی خود آگهی نماییدموبایل کده با تعداد بازدید بالای روزانه بستر مناسبی را فراهم آورده است تا فروشندگان موبایل و سیم کارت خود را به راحت ترین شکل و کمترین هزینه به فروش گذاشته و بتوانند گوشی ، تبلت و سیم کارت خود را بدون واسطه گری و با قیمت پیشنهادی و توافقی به فروش برسانند. .
 27. فروش وب سایت ترفندهای وردپرس

  با سلام. وب سایت ترفندهای وردپرس ( https://wptricks.ir/ ) و رنک متوسط در گوگل به فروش میرسد برخی از امکانات: دامنه مرتبط و زیبا دارای بیش از 30 محصول وردپرسی دارای 150 مطلب و نوشته اختصاصی دارای یک پیکج معروف سئو عالی تعداد بازدید بالا دارای ssl دارای در آمد ( فعلا چون فروشگاهش یک ماهه زده شده زیاد نیست) ای دی تلگرام: @wptrick
 28. شیشه سکوریت(میرال) رامادر شرکت رامادرسالهاست که با عنایت پروردگار و با اتکا به توان مهندسین و تکنسین های داخلی از سال1362در عرصه ساخت ماشین آلات تولید شیشه های ایمنی شروع به فعالیت نموده و همواره با اقبال بسیار خوبی از سوی مصرف کنندگان روبرو بوده ایم. از حدود سال 1371 به صورت تخصصی فعالیت خود را درزمینهٔ تولید شیشه سکوریت گسترش داده و تاکنون در این عرصه باافتخار پیشگام هستیم. امروزه در بیشتر مصارفی که امنیت و استحکام اهمیت بالقوه ای دارد شیشه سکوریت به دلیل مقاومت بالایی که دارد بسیار موردتوجه قرارگرفته است و روزبه روز کاربردهایی جدیدی را در زندگی مدرن جدید دارا می شود. مزایای بی شمار و کاربردهای عمومی و تخصصی شیشه سکوریت(شیشه میرال) که علاوه بر کیفیت و ارتقاء امنیت بیشتر، موجب استقبال روز افزون از این محصول گشت. با شناخت بیشتر این محصول و افزایش تقاضا از سوی مصرف کنندگان فروش شیشه سکوریت دیری نپایید که در صنایع گوناگون جا افتاد و مردم آن را به عنوان پوشش ای امن پذیرفتند. نحوه تولید شیشه سکوریت و مراحلی که طی می شود باعث ایجاد مقاومت بالای این محصول می گردد. عملیات حرارتی از گرم کردن یکنواخت شیشه فلوت تا دمای نرمی شیشه (بالای ۷۰۰ درجه سانتی گراد) می باشد. سپس به وسیله دمیدن هوای سرد به هر دو سطح شیشه سریعاً سرد می گردد که زمان سرد شدن تأثیر بسزایی در میزان مقاومت شیشه دارد. در مرحله سردسازی شیشه، لایه های بیرونی آن سریع تر از لایه های داخلی خنک می گردند که این امر موجب استحکام شیشه و ایجاد فشار درونی در هسته آن می گردد. در این مرحله شیشه به دستگاه های پیشرفته دیاموند فرستاده شده و بعد از عبور از این دستگاه ها لبه شیشه پرداخت گردیده و براق می شوند. سپس به دستگاه های جاسازی فرستاده شده و عملیات سوراخ کردن و یا برش الگو و یا جاسازی انجام می گردد. شیشه سکوریت - Security Glass سپس شیشه ها به داخل دستگاه های شستشو رفته و در آنجا عاری از هرگونه گرد و غبار میگردد تا برای تولید شیشه سکوریت آماده گردد. در این مرحله برای تولید, به داخل کوره های پیشرفته هوریزانتال فرستاده شده و در آن به وسیله المنت های پیشرفته تا 700 درجه سانتی گراد حرارت داده می‌شوند. درون کوره شیشه مدام به صورت افقی به وسیله سرامیک های پیشرفته به جلو و عقب حرکت می‌کند تا محصول تولید شده عاری از هرگونه قوس و موج گردد. در این مرحله به درون دستگاه بادبزن پیشرفته هدایت میشوند تا با عملیات باد زدن به دمای معمولی برگردد. این زمان می‌بایست در عرض چند ثانیه صورت گیرد و شیشه بلافاصله خنک گردد. این امر موجب می‌شود که هوای داخل شیشه سکوریت گرفته شود و مقاومت شیشه را تا 7 برابر نسبت به شیشه خام بالا ببرد که در نهایت موجب می‌شود که درصورت شکسته شدن به ذرات ریزی تبدیل گردد که هیچ خطر جانی ای ندارد. این محصولات در ضخامت های 3 میلی متر الی 20 میلی متر و در رنگ های سفید، سبز، آبی، دودی، برنر و برفی تولید می‌گردد. در کارخانه تولید شیشه بزرگترین ابعاد تولیدی در ابعاد 3000 میلی متر در 5500 میلی متر می‌باشد. انواع شیشه سکوریت(میرال) حاصل شده تا دمای 250 درجه سانتی گراد بالای صفر و سرمای 80 درجه زیر صفر را به راحتی تحمل می‌نماید. شیشه میرال که نوعی شیشیه سکوریت است به عنوان مهمترین دسته از انواع شیشه های ایمنی در صنعت ساختمان مطرح است. امروزه استفاده از شیشه میرال در صنعت ساختمان یکی از ارکان اساسی در ساختمان محسوب میشود. این محصول در ساختمان در قسمت های مختلف مانند پنجره ها، دربهای شیشه ای جلوی آسانسور، بالکن و پارتیشن اداری وپنلهای حمام مورد استفاده قرار میگیرد. قیمت شیشه سکوریت: قیمت شیشه میرال متغیر است و تابع عوامل گوناگونی می‌باشد,یکی از فاکتورهای تأثیرگذار ابعاد شیشه و یا داشتن شکل منتظم (مربع یا مستطیل شکل ) بودن یا داشتن شکل غیر منتظم است. رنگ شیشه یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار بر قیمت شیشه است که تأثیر بسزایی برمتغیر بودن این موضوع دارد معمولاً رنگ‌های این محصول به‌صورت ساده,برنز, مات و... می‌باشد. یکی دیگر از عوامل تأثیرگذاربر قیمت، فاصله محل پروژه با محل تولید شیشه میرال است. درصورتی‌که محل پروژه شما خارج از شهر باشد و یا در شهرهای دیگر به‌جز تهران قرار داشته باشد هزینه حمل‌ونقل قطعات نیز بر قیمت شیشه میرالشما تأثیرگذار است. شایان توجه است که هزینه حمل و نقل نیز معمولا بر هزینه نهایی اعمال شده تاثیر گزار است البته شرکت رامادر حمل و نقل محصولات و خدمات خود را برای مشتریان خود در شهر تهران به صورت رایگان انجام میدهد. ایجاد طرح سندبلاست زیبایی منحصر به فردی به محصولات شیشه ای شما می بخشد قیمت شیشه میرال را ایجاد طرح سندبلاست نیز افزایش می‌دهد, محصولات سکوریت تولیدشده زیبایی و تنوع بسیاری دارند و ایجاد طرح‌های زیبای سندبلاست باعث زیبایی دوچندان آنها خواهد شد. می‌دانیم که یراق‌آلات و کیفیت آن‌ها تأثیر بسزایی بر زیبایی, صحت عملکرد و طول عمر انواع متنوع محصولات ایمنی سکوریت شما دارد اما به دلیل تنوع ظاهری و کیفیت ونیز تفاوت‌های قیمت آن‌ها انتخاب یراق‌آلات مختلف با کیفت های متمایزباعث تغییر در قیمت شیشه سکوریت پرداختی شما خواهد شد. شیشه‌های سکوریت نصبت به انواع عادی ضخیم‌تر هستند و میزان ضخامت آن‌ها با میزان مقاومت رابطه مستقیم دارد البته به همین میزان نیز افزایش ضخامت شیشه بر قیمت شیشه سکوریت شما تأثیرگذار بوده و باعث افزایش هزینه نهایی آن می‌شود. فروش شیشه سکوریت: کارشناسان فروش شرکت رامادر، تمامی نیازهای مشتریان خود را بررسی می‌کنند و با توجه به خواسته‌های مشتری نیاز سنجی فضا، برای فروش این محصول برطبق نیاز مشتریان همواره در تلاش می‌باشند. برخی از مشتریان تمایل دارند که شیشه سکوریت آن‌ها تنها دارای مقاومت بالایی در برابر ضربه باشد و خواص دیگر برایشان بسیار حائز اهمیت نیست. این تخصص کارشناسان ماست تا راهنمایی‌های مفیدی را برای خدمات موردنیاز مشتریان و تضمین رضایت آنها ارائه دهند. تعمیر شیشه سکوریت/شیشه میرال: عدم نصب صحیح محصولات سکوریت تراز نبودن آن‌ها و مسائلی ازاین‌دست باعث بروز مشکلات فراوانی میشود مانند خرابی یراق‌آلات و لولاها حتی باوجود به‌کارگیری مرغوب‌ترین محصولات و یا باعث افتادگی و عدم داشتن ظاهر مناسب و حتی شکستگی ناگهانی شیشه سکوریت شما می‌شود. در شرکت رامادُر آموزش نصاب‌های مبتدی بیش از دو سال زمان خواهد برد و در طول این مدت نصاب‌های مبتدی زیر نظر تکنسین‌های حرفه‌ای آموزش‌دیده و اطلاعات کاملی در خصوص تمامی محصولات نوع و جنس مواد مورداستفادهمی باشد. کاربرد تمام لولاها و یراق‌آلات و نکات ریز و تخصصی نصب اصولی و حرفه‌ای تمامی محصولات شیه سکوریت(میرال) آشنا می‌شوند، این‌گونه است که پس از نصب بیشترین سطح رضایت مشتریان را برخوردار می‌شویم البته پس از نصب نیز کارشناسان ما در محل پروژه حضور پیدا می‌کنند تا تمام مراحل نصبهای آنجام شده موردبررسی فنی قرار گیرد. اما درصورتی‌که محصولات سکوریت شما دچار هر نوع ایرادی باشد، شرکت رامادر اقدام به ارائه خدمات فنی مهندسی در بخش تعمیر شیشه سکوریتنموده است تا در ارائه خدمات به مشتریان نیز برترین باشد. در تعمیر شیشه سکوریت خدماتی از قبیل تنظیم استوپ، تعویض استوپ، تعویض و تعمیر قفل و لولا، تعمیر و تعویض ریل، چسب کاری لولا، پر کردن داخل استوپ از روغن و پارافین ونیز آموزش نحوه نگهداری درست از استوپ و آموزش نحوه پر کردن استوپ از روغن برای جلوگیری از نفوذ آب و زنگ‌زدگی به مشتریان و رفع نا شاقولی و ... به‌صورت کاملاً فنی و اصولی توسط کارشناسان نصب و تعمیر شیشه سکوریت رامادر صورت می‌گیرد. چه تفاوت‌هایی شیشه میرال (سکوریت) با شیشه معمولی دارد؟ تفاوت آن‌ها بیشتر در مدت‌زمان تولید، زمان حرارت دادن مواد اولیه و چگونگی خنک کردن آن‌ها می‌باشد؛ که باعث می‌شود یک شیشه معمولی به یک شیشه ایمن با مقاومت بالا تبدیل شود. شیشه میرال علاوه بر اینکه شفافیت و درخشندگی شیشه‌های معمولی رادارد، با ضربه شکسته نمی‌شود و درصورتی‌که ضربه شدید به آن‌ها وارد شود، به ذراتی تبدیل می‌شوند که هرگز برندگی شیشه را نداشته و خطرناک نیستند. البته شیشه سکوریت(میرال) بعد از تولید قابلیت برش پذیری ندارد. موارد مصرف شیشه میرال/سکوریت: مصرف شیشه سکوریت در مواردی که ایمنی، استحکام و مقاومت در برابر حرارت اهمیت فراوانی دارد، بیشتر موردتوجه قرار می‌گیرد. بیشترین موارد مصرف شیشه‌ میرال در صنعت خودروسازی برای شیشه‌های طرفین و عقب خودرومی باشد. معمولاً کاربرد شیشه میرال در صنعت ساختمان درزمانی که بخواهند برای فضایی از شیشه‌های بزرگ و بدون قاب استفاده کنند، این محصولات کارایی دارند. به دلیل اینکه شیشه‌ میرال مقاوم در برابر حرارت است، از آن‌ها می‌توان به‌عنوان شیشه اجاق‌گاز، بخاری، درب فر، درب هود و نیز تمام وسایل و لوازمی که در برابر حرارت مستقیم قرار دارند، استفاده نمود. علاوه بر اینکه برای درب ورودی فروشگاه‌ها و مغازه‌ها مناسب است، از آن‌ها در ویترین مغازه‌ها هم استفاده می‌شود. کاربرد این محصول در اتاق عمل و همچنین آزمایشگاه‌ها کاملاً ضروری است. رضایت از خدمات شرکت رامادُر: سال‌ها سابقه تولید و ارائه خدمات فروش ,نصب و خدمات پس از فروش شیشه سکوریت(میرال) خود نشان از قدمت خدمات و عمق تجربه کاری و خدماتی گروه کاری و تکنسین‌های شرکت رامادُر است. کارشناسان و مشاوران ما همه‌روزه پاسخگوی تمام مشکلات و نقطه نظرات شما می‌باشند. در این سال‌ها سطح بالای رضایت از خدمات ارائه‌شده نصب و اجرای انواع شیشه سکوریت به مشتریان گرامی همواره مایه افتخار و دلگرمی ما بوده است.
 29. باکس آخرین تریلر ها

  جناب پورداداش یکی از بچه ها این کد رو زده ولی نمیدونم چطور بهش کلاس اندازه رو بدم <?php $args = array( 'post_type' => 'post', 'post_status' => 'publish', 'showposts'=> 5 ); $get_posts_query = new WP_Query( $args ); $i=0; if ( $get_posts_query->have_posts() ):?> <?php while ( $get_posts_query->have_posts() ) : $get_posts_query->the_post()?> <div class="<?php if($i>1) { echo 'img-t1' ;} else{ echo 'img-t2' ;} ?>"> <div class="blog_last_ser_upd"><a href="<?php the_permalink()?>" ><?php the_post_thumbnail(); ?></a> </div> <?php $i++; endwhile;?> <?php endif; wp_reset_query(); ?> اگر که جا داره بگید چطور به هرکدوم از img-t1 و img-t2 کلاس دلخواه رو بدم که اندازه مشخصی رو نشون بدن
 1. نمایش فعالیت های بیشتر